Menu Zamknij

ABOUT THE PROJECT
ILLUSION OF FORM

Illusion of Form – about shaping at art universities

The „Illusion of Form” project benefits from a grant of €197 135 from Iceland, Liechtenstein and Norway under the EEA funds. 

„Illusion of Form” is an activity aimed at developing new teaching strategies, introducing innovations and strengthening relations at the level of higher education between institutions from Poland and Norway. The most important aspect of the project is confrontation and exchange of experiences in the scope of applied didactic methods, referring both to the issue of used means of artistic expression, different practices and aesthetics, as well as to the problem of effectiveness of adopted assumptions due to their implementation in different cultural or socio-economic conditions. The project entitled The Illusion of Form is scheduled to be carried out for two years in cooperation with Universitetet i Bergen – Fakultet for kunst, musikk og design.

Dr. Marta Bosowska, who will serve as the head of the project, managed to create a platform for cooperation between two art schools with two different approaches to teaching fine arts. Cooperation will consist of mobilities of teaching staff and students of two faculties participating in the project.
Project application was prepared by Dr. Marta Bosowska, Dr. Tomasz Drewicz and Project Specialist Ms Jolanta Grek.
Students will have a chance to sign up the this two-year project in March. Participation will include study trips, workshops and exhibitions held both in Bergen and at UAP.

The project will be managed by the following persons:
Head of the Project: Dr. Marta Bosowska.
Administration Manager: mgr Jolanta Grek
Administrative Coordinator KMD UIB: Torgeir Rinke Bangstad

The project team will also consist of:
Dean prof. Frans Jacobi, KMD UiB
Dean dr hab. Rafał Kotwis, prof. UAP, UAP Faculty of Sculpture

Vice-Dean dr hab. Igor Mikoda, prof UAP, UAP Faculty of Sculpture
dr hab. Jarosław Bogucki, UAP Faculty of Sculpture
dr. Tomasz Drewicz, UAP Faculty of Sculpture
prof.
Lilibeth Rasmussen; KMD UiB
Chloe Lewis; KMD UiB
Luz María Sánchez; KMD UiB
Fredrik Salhus; KMD UiB

O PROJEKCIE
ILUZJA FORMY

Iluzja Formy – o kształtowaniu na uczelniach artystycznych

Projekt “Iluzja formy – o kształtowaniu na uczelniach artystycznych” korzysta z dofinansowania o wartości 197 135 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG. 

Projekt Iluzja Formy jest działaniem mającym na celu, opracowanie nowych strategii nauczania, wprowadzenie innowacji oraz wzmacnianie relacji na poziomie szkolnictwa wyższego, pomiędzy instytucjami z Polski i Norwegii.  Najważniejszym aspektem projektu będzie konfrontacja i wymiana doświadczeń w zakresie stosowanych metod dydaktycznych, odnosząc się zarówno do kwestii wykorzystywanych środków wyrazu artystycznego, odmiennych praktyk i estetyk, jak wobec problemu skuteczności przyjętych założeń z uwagi na realizowanie ich w odmiennych warunkach kulturowych czy społeczno-ekonomicznych. Realizację projektu pn. „Iluzja formy” z udziałem uczelni partnerskiej Universitetet i Bergen – Fakultet for kunst, musikk og design przewidziano na okres dwóch lat.

Kierująca projektem dr Marta Bosowska zainicjowała stworzenie płaszczyzny współdziałania dwóch różniących się programami podmiotów edukacji artystycznej. Mechanizm wymiany międzyuczelnianej opierać się będzie na mobilności wykładowców i studentów dwóch uczestniczących w programie wydziałów.
Aplikację projektową przygotowali dr Marta Bosowska, dr Tomasz Drewicz i specjalistka ds. projektów Jolanta Grek.
Rekrutacja studentów do dwuletniego projektu (wyjazdy studyjne, warsztaty i wystawy w Bergen oraz UAP) rozpocznie się w marcu.

Zespół zarządzający projektem:
Kierownik: dr Marta Bosowska. 
Kierownik administracyjny: mgr Jolanta Grek 
Koordynator administracyjny KMD UIB: Torgeir Rinke Bangstad

oraz zespół projektowy
Dziekan prof. Frans Jacobi,  KMD UiB
Dziekan dr hab. Rafał Kotwis, prof. UAP, WR UAP
Prodziekan dr hab. Igor Mikoda, prof. UAP, WR UAP
dr hab. Jarosław Bogucki, WR UAP
dr Tomasz Drewicz, WR UAP
prof. Lilibeth Rasmussen;  KMD UiB

Chloe Lewis; KMD UiB
Luz María Sánchez; KMD UiB
Fredrik Salhus; KMD UiB